• default color
  • blue color
  • orange color
  • green color
CPanel

Manufacturing and Safety Services Co., Ltd.

Up

กระทรวงอุตสาหกรรม

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแจ้งข้อเท็จจริงของผู้นำเข้าหรือผู้ส่งออก ซึ่งวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ (วอ./อก.๖) โดยผ่านระบบสัญญาณคอมพิวเตอร์...ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
OSH_IND_265.pdf (395.34 kB)

วันที่ประกาศ : 25 ธันวาคม 2557 สถานะ : ยังมีผลใช้บังคับอยู่

ประกาศคณะกรรมการการิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมเหมราชระยอง ๓๖ จังหวัดระยอง
OSH_IND_264.pdf (1.21 MB)

วันที่ประกาศ : 8 กรกฎาคม 2557 สถานะ : ยังมีผลใช้บังคับอยู่

ประกาศคณะกรรมการการิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด แห่งที่๒ จังหวัดชลบุรี
OSH_IND_263.pdf (1.21 MB)

วันที่ประกาศ : 8 กรกฎาคม 2557 สถานะ : ยังมีผลใช้บังคับอยู่

ประกาศคณะกรรมการการิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด แห่งที่๓ จังหวัดชลบุรี
OSH_IND_262.pdf (1.18 MB)

วันที่ประกาศ : 8 กรกฎาคม 2557 สถานะ : ยังมีผลใช้บังคับอยู่

ประกาศกระทรวงอุตสากรรม ฉบับที่ ๔๖๒๒ พ.ศ.๒๕๕๗ ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.๒๕๑๑ เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สีเคลือบแอลคีต :เฉพาะด้านความปลอดภัย
OSH_IND_261.pdf (121.68 kB)

วันที่ประกาศ : 18 มิถุนายน 2557 สถานะ : ยังมีผลใช้บังคับอยู่

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉ.๔๖๑๓ ออกตามความใน พรบ.มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.๒๕๑๑ เรื่องกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบหมุนเหวียงทางเดียว:คุณลักษณะที่ต้องการด้านประสิทธิภาพพลังงาน
OSH_IND_260.pdf (275.77 kB)

วันที่ประกาศ : 19 พฤษภาคม 2557 สถานะ : ยังมีผลใช้บังคับอยู่

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉ.๔๖๑๓ ออกตามความใน พรบ.มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.๒๕๑๑ เรื่องกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เตารีดไฟฟ้า :คุณลักษณะที่ต้องการด้านประสิทธิภาพพลังงาน
OSH_IND_259.pdf (185.66 kB)

วันที่ประกาศ :  7 พฤษภาคม 2557 สถานะ : ยังมีผลใช้บังคับอยู่

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉ.ที่ ๔๕๘๔ (พ.ศ. ๒๕๕๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่องกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รถจักรายานยนต์ : เฉพาะด้านประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
OSH_IND_258.pdf (125.64 kB)

วันที่ประกาศ : 28 มกราคม 2557  สถานะ : ยังมีผลใช้บังคับอยู่

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การกำหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตนำเข้าวัตถุอันตรายและหลักเกณฑ์การพิจารณา อนุญาตการนำเข้าวัตถุอันตรายสารกลุ่มไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (HCFCs) พ.ศ. ๒๕๕๖
OSH_IND_257.pdf (41.60 kB)

วันที่ประกาศ : 26 พฤศจิกายน 2556  สถานะ : ยังมีผลใช้บังคับอยู่

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการแจ้ง การออกใบรับแจ้ง การขอต่ออายุและการต่ออายุใบรับแจ้ง การดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ ในความรับผิดชอบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๕๖
OSH_IND_256.pdf (141.43 kB)

วันที่ประกาศ : 26 พฤศจิกายน 2556  สถานะ : ยังมีผลใช้บังคับอยู่

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การกำหนดให้อายุใบอนุญาตนำเข้าวัตถุอันตราย สารกลุ่มไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (HCFCs) สิ้นสุด พ.ศ. ๒๕๕๖
OSH_IND_255.pdf (28.20 kB)

วันที่ประกาศ : 26 พฤศจิกายน 2556  สถานะ : ยังมีผลใช้บังคับอยู่

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๕๖
OSH_IND_254.pdf (616.44 kB)

วันที่ประกาศ : 27 กันยายน 2556  สถานะ : ยังมีผลใช้บังคับอยู่

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การรายงานผลการตรวจวัดการรั่วซึมของสารอินทรีย์ระเหยจากอุปกรณ์ และการซ่อมแซมอุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๕๖
OSH_IND_253.pdf (93.27 kB)

วันที่ประกาศ : 11 กรกฎาคม 2556  สถานะ : ยังมีผลใช้บังคับอยู่

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ หรือผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ หรือผู้ควบคุมการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๕๖
OSH_IND_252.pdf (136.43 kB)

วันที่ประกาศ : 21 มิถุนายน 2556  สถานะ : ยังมีผลใช้บังคับอยู่

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การแจ้งและการรับแจ้งการมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๖
OSH_IND_251.pdf (122.46 kB)

วันที่ประกาศ : 21 มิถุนายน 2556  สถานะ : ยังมีผลใช้บังคับอยู่

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๔๕๑๖ (พ.ศ. ๒๕๕๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง เล่ม 1 การบริหารความปลอดภัยทั่วไป
OSH_IND_248.pdf (127.25 kB)

วันที่ประกาศ : 26 เมษายน 2556  สถานะ : ยังมีผลใช้บังคับอยู่

กฎกระทรวง ระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าของสถานประกอบกิจการน้ำมัน พ.ศ. ๒๕๕๖
OSH_IND_247.pdf (1.26 MB)

วันที่ประกาศ : 27 มีนาคม 2556  สถานะ : ยังมีผลใช้บังคับอยู่

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้
OSH_IND_246.pdf (33.00 kB)

วันที่ประกาศ : 11 มีนาคม 2556  สถานะ : ยังมีผลใช้บังคับอยู่

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๔๑๖๖ (พ.ศ. ๒๕๕๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.๒๕๑๑ เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ระบบการบริหารความเสี่ยงต่อเนื่องทางธุรกิจ - ข้อกำหนด
OSH_IND_245.pdf (158.82 kB)

วันที่ประกาศ : 7 มีนาคม 2553  สถานะ : ยังมีผลใช้บังคับอยู่

แก้คำผิด ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกา ฉบับประกาศและงานทั่วไป
OSH_IND_244.pdf (23.97 kB)

วันที่ประกาศ : 12 กุมภาพันธ์ 2556  สถานะ : ยังมีผลใช้บังคับอยู่

จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 1 จาก 14
Powered by Phoca Download